Tỷ lệ thích hợp của than Fumari hookah mà tôi nên đặt hàng là bao nhiêu?
Cứ 100 gam Thuốc lá Hookah của Fumari, có thể lấp đầy từ 4 đến 5 bát, cần 20 đến 30 miếng than Hookah.

Ví dụ:

200 gram = 40 đến 60 miếng than

300 gram = 60 đến 90 miếng than

400 gram = 80 đến 120 miếng than

500 gram = 100 đến 150 miếng than

600 gram = 120 đến 180 miếng than

700 gram = 140 đến 210 miếng than

800 gram = 160 đến 240 miếng than

900 gram = 180 đến 270 miếng than

1 Kilo = 200 đến 300 mẩu than